strafrechtadvocaat.nu

Ondernemingen en strafrecht

Naast natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen strafrechtelijk worden vervolgd. Dit is geregeld in artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Onder rechtspersonen in de zin van deze wettelijke bepaling vallen zowel de besloten en de naamloze vennootschap als ook de commanditaire vennootschap.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Bij de vervolging en/of berechting van grotere ondernemingen, speelt de vraag in hoeverre de rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk is voor het handelen van werknemers een belangrijke rol. Kan bijvoorbeeld een groot postorderbedrijf worden veroordeeld voor strafbare handelingen begaan door een postverwerker? De Hoge Raad zegt hierover dat een rechtspersoon als dader in de zin van artikel 51 Sr kan worden aangemerkt als de gedraging van de natuurlijke persoon redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Een belangrijk oriëntatiepunt bij die toerekening is de vraag of de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon.   

Van een gedraging in de sfeer van een rechtspersoon zal sprake zijn indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:

 

A) Het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon;

 

B) De gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon;

 

C) De gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf;

 

D) Het lag in de beschikkingsmacht van de rechtspersoon of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd volgens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of was bedoeld te worden aanvaard.

 

Onder de in punt D genoemde omstandigheid valt mede het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

Aansprakelijkheid leidinggever en/of opdrachtgever

Ook de leidinggever en/of de opdrachtgever kunnen op grond van artikel 51 Sr worden vervolgd. Dit hoeft niet altijd een directielid van de onderneming te zijn, maar kan ook een lager geplaatste binnen de onderneming zijn die feitelijk zeggenschap had over de verboden gedraging van de onderneming.

Kleinere ondernemingen

Bij vervolging van kleinere ondernemingen geeft artikel 51 Sr het Openbaar Ministerie (OM) de mogelijkheid om zowel de natuurlijke persoon als de onderneming (bijvoorbeeld de vennootschap onder firma) strafrechtelijk te vervolgen. In praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is wanneer de natuurlijke en wanneer de rechtspersoon wordt gedagvaard. Soms worden beiden gedagvaard. Gewaakt dient dan te worden voor een dubbele bestraffing van hetzelfde rechtssubject.

Sancties

Bijvoorbeeld de Wet op de economische delicten (WED) kent uiteenlopende sancties en maatregelen in gevallen waarin er door de rechtspersoon een overtreding is begaan. Hierbij valt te denken aan het opleggen van een geldboete tot de stillegging van de onderneming. In het kader van het beperken van de schade (damage control) aan de onderneming is het noodzakelijk dat tijdig bij het OM feiten en omstandigheden naar voren worden gebracht op grond waarvan het OM kan beslissen een transactie aan te bieden in plaats van de zaak op zitting van de (economische) strafkamer van de Rechtbank aan te brengen.

Deskundigheid

Gelet op de complexiteit van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een onderneming, zoals hierboven kort geschetst, is het noodzakelijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat inschakelt die ondermeer kennis heeft op het gebied van faillisementsstrafrecht, economisch strafrecht en fiscaalstrafrecht.

 

Mr. A.H. Staring staat u graag bij. Hij kan u van advies dienen ter preventie van strafrechtelijke vervolging (proactief optreden), evenals het direct actief optreden in het geval strafrechtelijk vervolging van uw onderneming al een voldongen feit is. Hij heeft zich voor het rechtsgebied strafrecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen.

 

 

Is uw zaak geen strafzaak dan kan mr. A.H. Staring u doorverwijzen naar andere ter zake kundige raadslieden.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913