strafrechtadvocaat.nu

Actualiteiten

Deze rubriek is bedoeld om informatie te verstrekken aan cliënten en belang­stellen­den. Hoewel de inhoud van deze rubriek met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen is, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Drugsrijders en snelheidsduivels in de schoolbanken

Om het verkeer veiliger te maken, komen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR vanaf 1 april 2023 met twee nieuwe educatieve maatregelen: een ‘cursus drugs en verkeer’ en een ‘korte cursus gedrag en verkeer’

De pompmoord

Weer een gerechtelijke dwaling? Vier mannen zijn in 2004 mogelijk onterecht veroordeeld voor de moord op een pompbediende in Warnsveld. Volgens deskundigen is een valse bekentenis afgelegd in deze zaak. Een reconstructie aan de hand van de verhoortapes, het dossier en direct betrokkenen

Stelselmatige daders twee jaar van de straat met ISD-maatregel: benut die tijd beter

Sommige plegers van strafbare feiten gaan telkens opnieuw in de fout. Vaak is bij deze personen meer aan de hand, bijvoorbeeld een verslaving. Ze worden stelselmatige daders genoemd. Sinds 2004 kan de strafrechter zo’n dader met de maatregel plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) veroordelen tot twee jaar vrijheidsbeneming. De bedoeling hiervan is om de maatschappij langere tijd te beschermen en de dader de nodige individuele zorg te bieden. Dit laatste komt nog niet goed uit de verf, zo constateert Onderzoeksinstituut IVO.

Ouderen in detentie

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 20 december 2022 geadviseerd over beleid voor ouderen in detentie. Dit advies, getiteld ‘Vergrijzing in detentie’, biedt aanknopingspunten om nog beter te kunnen inspelen op de (zorg)behoefte van de oudere gedetineerden binnen het gevangeniswezen.

Gevangenis in Vught krijgt eigen zittingszaal

Er komt een zittingszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught. Hierdoor kunnen onderdelen van strafzaken straks binnen de gevangenis plaatsvinden en hoeven gedetineerden uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) minder vaak voor zittingen naar de rechtbank te worden gebracht. De gevangenis in Vught wordt de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex Schiphol.

Begrip en zorgen bij de RSJ over extra beperkingen voor gevaarlijke gedetineerden

De RSJ heeft advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. In dit advies gaat de RSJ in op de voorgestelde bevelsbevoegdheid van de minister ten aanzien van gedetineerden op een afdeling voor intensief toezicht (AIT) en in de extra beveiligde inrichting (EBI). Ook gaat de RSJ in op het verscherpte toezicht op het contact van gedetineerden op de AIT en in de EBI met hun raadslieden.

Ombouwkeuring van snor- naar bromfiets: wacht tot volgend jaar

27 september 2022Vanaf 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. We verwachten dat grote aantallen snorfietsers hun voertuig door deze maatregel willen laten wijzigen naar een bromfiets. Hiervoor is een ombouwkeuring nodig. Als u dit ook wilt doen, adviseren wij u te wachten tot volgend jaar. Het ombouwen van snorfiets* naar bromfiets is overigens niet verplicht. Ook na de invoering van de helmplicht kan een snorfiets gewoon als vervoersmiddel gebruikt worden. U moet dan alleen een helm op.

De motie versteviging positie nabestaanden en slachtoffers in de gratie-procedure levenslanggestraften

Op 10 november 2022 dienden Kamerleden Eerdmans (JA21) en Ellian (VVD) een motie in waarin zij de minister vroegen  “mogelijkheden te onderzoeken om slachtoffers en nabestaanden een zwaarwegende stem te geven bij dit gratiebesluit en daarbij buitenlandse voorbeelden te betrekken” De motie is op 15 november met 91 stemmen vóór aangenomen (62%).

Kritische brief inspecties aan Minister: Rem op plaatsingen in JJI's

De vier inspecties hebben op 10 november 2022 een brief gestuurd aan Minister Weerwind van Rechtsbescherming over de stand van zaken omtrent het intensief toezicht bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). In deze brief adviseren zij om jongeren alleen nog in een JJJI te plaatsen als zij er een passende behandeling en verantwoord verblijf kunnen krijgen. Die kritische grens voor het goed uitvoeren van het jeugdstrafrecht is nu bereikt. Zij roepen verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op direct in te grijpen en te zorgen voor een verantwoord verblijf conform de wet.

De Murray-toets of nulmeting en de gevolgen daarvan voor het verdere detentietraject

Naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM in de zaak Murray tegen Nederland van 26 april 2016, is het beleid met betrekking tot de gedragskundige rapportages over levenslanggestraften aangepast. De jurisprudentie uit het Murray arrest, leidt tot de verplichting gedurende de detentie te onderzoeken of er sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van het geestesvermogen in relatie tot het delict, waardoor het recidiverisico hoog blijft.

WODC-rapport Griffierecht bij beklag in detentie

De minister voor Rechtsbescherming heeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het beklagrecht binnen detentie. Aanleiding was het verschijnen van het WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto. Daarnaast heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zelf een pilot uitgevoerd: ‘interne informele bemiddeling’.

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

Den Haag, 10 juni 2022, 16:00 uur — In de eerste vier maanden van 2022 zijn 2.440.672  verkeersovertredingen geconstateerd. Het gaat daarbij onder meer om te hard rijden, door een rood verkeerslicht rijden en handheld telefoongebruik. In vergelijking met dezelfde periode van vorig gaat het om een stijging van ruim negen procent. Toen werden 2.233.562 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2022.

Subsidiebeleidsregeling KVJJ voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024

Een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een voorziening waar verdachte en strafrechtelijk veroordeelde jongeren met een vrijheidsbenemende titel dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in een huidige Justitiële Jeugdinrichting (JJI).

Strafrechtelijk afpakken crimineel vermogen

Onder het motto ‘misdaad mag niet lonen’ is er in de periode 2010-2021 tenminste € 634,1 miljoen geïnvesteerd in de jacht op crimineel verworven vermogen. Toch blijven de resultaten van de intensiveringen achter bij de verwachtingen die de minister van JenV indertijd heeft gewekt. Er is in de afgelopen tien jaar veel gezaaid en beperkt geoogst, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Aanpak witwassen verbeterd, tijd voor volgende stap

Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken zijn voor de rechter gebracht en bestraft. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de aanpak de afgelopen jaren betekenisvol is verbeterd en ziet tegelijkertijd ook kansen om witwassen effectiever te bestrijden. De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen van witwassen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd.

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Met dit wetsvoorstel wordt de garantie van individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau verankerd. Deze verankering in de Grondwet van het recht op een eerlijk proces, en het garanderen van het daarvan afgeleide recht op toegang tot de rechter, kan daarnaast bijdragen aan het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en meer in het bijzonder in de rechtspraak.

Rechterlijke toets voor levenslanggestraften in plaats van gratieprocedure

Om levenlanggestraften een perspectief op vrijlating te bieden, bestaat nu een speciale gratieprocedure. Die gratieprocedure kan beter worden vervangen door een rechterlijke toets. In het advies Levenslang herzien pleit de RSJ voor een beoordeling door de rechter omdat dit betere waarborgen biedt voor een onpartijdig en onafhankelijk oordeel dan de gratieprocedure.

Werkgestraften bij dierenwelzijnsorganisaties?

“Reclassering? Wat doen jullie hier nou?” Tijdens de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot op zaterdag 30 april in Den Bosch kregen onze collega’s die vraag regelmatig. Projectbeheerder bij Werkstrafunit Zuid Wensley Grond: “Niet iedereen kon direct de link leggen, maar wij kunnen met werkgestraften veel betekenen voor organisaties die met dieren werken. Dat doen we nu ook al overigens, maar het kan op veel grotere schaal. Want de praktijk leert dat er altijd wel van die werkzaamheden zijn die blijven liggen. Daar kunnen werkgestraften een helpende hand bieden.”

Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Onlangs hebben de bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor een strategische samenwerking op het gebied van herstelrecht en de bescherming van slachtoffers. Doel van de nauwere samenwerking is meer aandacht voor herstelrecht bij de organisaties waar zowel daders als slachtoffers baat bij hebben.

Advies Raad van State strafbaarstelling doxing

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 4 mei 2022 advies uitgebracht over het wetsvoorstel ’strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’. Op 9 mei 2022 is het advies openbaar geworden

Palliatieve zorg bij DJI

Elk jaar overlijden gemiddeld zeven mensen in gevangenschap aan een ongeneeslijke ziekte. Als uitplaatsing naar een gespecialiseerde zorgaanbieder niet mogelijk is, brengen zij hun laatste levensfase door in een penitentiaire inrichting of in een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen zij zo goed mogelijk palliatieve zorg en stervensbegeleiding van zeer betrokken hulp- en zorgverleners en geestelijk verzorgers van onze inrichtingen.

Verbod uitreiken berichten eMates overstijgt voorlopig oordeel schorsingsvoorzitter RSJ

De minister voor Rechtsbescherming heeft de berichtenservice van eMates - een digitale berichtenservice waarbij tegen betaling e-maildiensten worden aangeboden aan personen die met gedetineerden willen communiceren - per 28 maart 2022 opgeschort in verband met een onderzoek.

RSJ-advies 'Levenslang herzien'

Op 13 april 2022 heeft de Afdeling advisering van de RSJ het advies Levenslang herzien uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming. Levenslange opsluiting zonder enige mogelijkheid om ooit vrij te komen, geldt op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als een onmenselijke straf. Dat betekent niet dat levenslanggestraften ook daadwerkelijk vrij moeten komen. Wel moet op enig moment worden onderzocht of vrijheidsbeneming nog langer noodzakelijk is.

Meer hoogbeveiligde faciliteiten en strenge regimes voor zware criminelen

De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een toename van arrestaties van een ‘buitencategorie’ van personen verdacht van zware criminaliteit. Nederland krijgt in de toekomst daarom in totaal vier justitiële complexen (Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Vught), waarmee een dekkend netwerk ontstaat van hoogbeveiligde voorzieningen waar de zware, vluchtgevaarlijke criminelen van ons land kunnen worden gedetineerd én berecht. Verder wordt regelgeving aangepast op de fronten gevangeniswezen, advocatuur en rechtsgang, zoals strengere detentieregimes, beter toezicht op de advocatuur, en meer digitale zittingen om gevaarlijke vervoersbewegingen te voorkomen. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vier verhalen over jongeren die in een (deels) gesloten instelling 18 jaar worden

Als jongeren 18 jaar worden kunnen ze geen gebruik meer maken van de (jeugdhulp-) voorzieningen die ze tot dan toe gebruikten. Dat leidt al jaren tot problemen. Reden voor de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman om praktijkverhalen op te schrijven van en over jongeren die 18 jaar worden en op dat moment in een (deels) gesloten instelling zitten. Voor hen zijn hulp, begeleiding en praktische zaken zoals huisvesting, een uitkering, zorgverzekering of een opleiding vanaf dat moment niet meer goed geregeld. Met de verhalen willen de ombudsmannen laten zien waar het mis gaat, maar vooral ook waar mogelijke oplossingen liggen.

Jeugdbranches verontrust door extra bezuiniging op jeugdzorg

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC reageren verontrust op de extra bezuiniging van een half miljard euro die de nieuwe coalitie vanaf 2025 door wil voeren op jeugdhulp. In het coalitieakkoord staan goede ambities voor de jeugdzorg, maar in de financiële bijlage zit een enorme valkuil. BGZJ-voorzitter Spigt: ‘We maken ons grote zorgen, omdat de meest kwetsbare kinderen en gezinnen het meest de dupe werden van eerdere bezuinigingen en we in het coalitieakkoord geen enkele garantie lezen dat dit nu anders zal zijn. Met de summier weergegeven ambities voor de jeugdzorg in het coalitieakkoord kunnen we het alleen maar eens zijn, zoals het centraler inkopen van specialistische jeugdhulp en de verbetering van de jeugdbeschermingsketen. Maar die ambities lijken onhaalbaar met deze extra bezuiniging’.

Coronavirus - maatregelen DJI wijzigen door lockdown

De lockdown waarmee Nederland sinds afgelopen zondag te maken heeft, heeft ook gevolgen voor DJI. Met ingang van vrijdag 24 december 2021 veranderen onze coronamaatregelen. Demissionair minister Dekker stuurde hierover vandaag een brief aan de Tweede Kamer.

Gedetineerden maximaal 2 jaar voorwaardelijk vrij

Op 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen in werking. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal 2 jaar. Die periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen.

Jeugdbranches willen snel oplossingen na rapport inspecties

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) delen de zorgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) over het ontbreken van tijdige begeleiding en passende hulp aan de meest kwetsbare kinderen. Hoewel er in veel regio’s verbeteringen worden gezien, constateren de inspecties, net als in 2019 en 2020, dat teveel kinderen niet tijdig de juiste hulp en begeleiding ontvangen. De inspecties doen daarom stevige aanbevelingen aan Rijk, regio’s, GI’s en aanbieders. De BZGJ kan zich daarin vinden, en zet zich in om de verbeterpunten om te zetten in actie. De branches roepen de andere partijen op hetzelfde te doen en te werken aan structurele oplossingen. Dat betekent onder andere een verlaging van de caseload jeugdbescherming (minder gezinnen per jeugdbeschermer en dus meer tijd voor kinderen) en een flinke investering in de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp (beter passende hulp).

Gedetineerden maximaal 2 jaar voorwaardelijk vrij

Op 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen in werking. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal 2 jaar. Die periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen.

Onderzoek Kinderombudsman in zaak toepassen van politiegeweld tegen een ingesloten minderjarige

Dit rapport gaat over ons onderzoek naar politiegeweld dat is gebruikt tijdens de overplaatsing van een minderjarige naar een observatiecel. Ons oordeel: Op basis van het onderzoek vinden wij de klacht over de politie te Den Haag gegrond.

Straf doodslag omhoog

De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Daarmee komt die straf weer in redelijke verhouding te staan met de maximale gevangenisstraf voor moord (30 jaar), als alternatief voor de levenslange gevangenisstraf. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming).

Wet straffen en beschermen gefaseerd in werking.

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen (hierna: Wet SenB) gefaseerd in werking. Dit wetsvoorstel wijzigt in de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht de detentiefasering. Hierdoor komt voor gedetineerden het wettelijk recht op voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) na twee derde van de vrijheidsstraf te vervallen. De regering geeft hiermee uitvoering aan plannen uit het Regeerakkoord : Vertrouwen in de toekomst

Plaatsingsproces Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd aangepast

De Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een nog nieuwe vorm van vrijheidsbeneming voor jongeren. De criteria en werkwijze voor plaatsing, maar ook de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken netwerkpartners zijn daarmee nog niet in beton gegoten.

Een LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg

Het is de vraag of het strafrecht wel de beste manier is om te reageren op delicten van licht verstandelijk beperkte verdachten. Want de recidive is hoog onder deze groep verdachten en zij krijgen vaak te maken met multiproblematiek, blijkt uit een levensloopstudie van het NSCR.

VOG-stelsel gebaat bij objectieve beoordelingsmethodiek maatschappelijke risico’s

Het stelsel voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-stelsel) is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. De VOG wordt vaker aangevraagd en de screening kent steeds meer vormen. Daardoor is het stelsel zeer complex, maar niet té complex, concluderen onderzoekers van DSP-groep. Zij brachten in opdracht van het WODC de consistentie en complexiteit van het huidige VOG-beoordelingsstelsel in kaart. Er blijken inconsistenties te zijn in de zwaarte van de screening. Een objectieve beoordelingsmethodiek voor het maatschappelijk risico kan dit in de toekomst voorkomen.

RSJ positief over wijziging Verlofregeling TBS, met een kanttekening

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is in beginsel positief over de afschaffing van de maatregel ‘één jaar geen verlof’ na ongeoorloofde afwezigheid tijdens een verlof of verdenking van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Wet Straffen en Beschermen aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal twee jaar. Die kan nu nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat de v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij.

Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Dit wetsvoorstel schrapt de bepalingen over het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP) in het kader van het bestuursrecht uit de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Met dit wetsvoorstel wordt het ASP in het bestuursrecht afgebouwd. Directe aanleiding is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP nam daardoor flink af. Door het beperkte aantal deelnemers was vanaf september 2016 het niet meer mogelijk het programma goed uit te voeren en is besloten het ASP in zijn geheel af te bouwen. Vanaf 1 januari 2017 waren er geen deelnemers meer en is het programma definitief beëindigd. De reeds opgelegde ASP-besluiten (en daarmee de ongeldigheid van het oorspronkelijke rijbewijs) behouden hun rechtskracht.

Klachtbehandeling etnisch profileren: overheid is nu echt aan zet

Iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden. Maar toch vertellen burgers de Nationale ombudsman dat zij eruit worden gepikt vanwege hun etniciteit. En daardoor het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt. De ombudsman heeft onderzocht hoe de overheid moet omgaan met klachten over etnisch profileren.

VOM werkt aan de toekomst justitiële jeugd

Een andere aanpak voor jongeren in detentie. Een die beter aansluit bij wat zij echt nodig hebben aan behandeling, beveiliging en nazorg. Zodat jongeren hun leven weer goed kunnen voortzetten. Dat is het doel van het Programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM). U leest er nu alles over in het webdossier Toekomst Justitiële Jeugd.

Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking

Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit noemen we een standaard consult. De verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM.

Bevorder snelle en veilige resocialisatie en repatriëring van vreemdelingen met tbs

Om te voorkomen dat vreemdelingen met tbs met dwangverpleging – die niet in Nederland mogen blijven - in een uitzichtloze situatie terechtkomen, moet een goede behandeling mogelijk zijn en een vlotte en veilige resocialisatie en repatriëring worden bevorderd. In het advies Vreemdelingen in de tbs. Impasse door botsende rechtssystemen doet de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) enkele aanbevelingen om hieraan bij te dragen.

Strafbaar feit gepleegd op het station of in de trein? Dan voortaan taakstraf bij NS

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen op het station of in de trein kunnen voortaan een taakstraf opgelegd krijgen die uitgevoerd wordt op het station. De Raad voor de Kinderbescherming en NS hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Politie werpt onnodig drempels op voor gemachtigde om een klacht in te dienen

Verzoeker is rechtshulpverlener. Hij dient regelmatig namens zijn cliënten een klacht in bij de politie. De politie wil behalve een machtiging ook bij elke klacht een kopie van het legitimatiebewijs van zijn cliënt ontvangen. Volgens verzoeker is hij volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hiertoe niet verplicht. Ook klaagde hij er over dat de politie als voorwaarde stelt dat zijn cliënten persoonlijk aan het intakegesprek deelnemen.

If it’s too good to be true, it’s too good to be true

Halt en de Betaalvereniging Nederland trekken samen op om het fenomeen geldezels te bestrijden. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om goed in beeld te hebben over welke jongeren het precies gaat bij money muling. Daarom hebben de Betaalvereniging en Halt onderzoeker dr. Inge B. Wissink gevraagd een literatuurverkenning te doen naar de kenmerken van jonge geldezels. Inge Wissink heeft 20 nationale en internationale onderzoeken over geldezels bestudeerd en de voornaamste uitkomsten daarvan voor het onderwerp geldezels weergegeven in het rapport ‘If it’s too good to be true, it’s too good to be true’. In het rapport beschrijft zij welke jongeren zich laten lenen als geldezel, wat hen kenmerkt en doet zij aanbevelingen waar preventie-activiteiten zich het beste op kunnen richten om deze doelgroep te bereiken en het meeste effect te behalen.

Gedetineerden stemmen ook bij verkiezingen

We krijgen vaak de vraag of gedetineerden ook mogen stemmen bij verkiezingen als zij in de gevangenis zitten. Dat mag! Alle mensen die in een justitiële inrichting zitten en de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen stemmen.

Strafbeschikking vernieuwd

Jaarlijks verzendt het CJIB 40.000 tot 50.000 strafbeschikkingen in opdracht van het OM. Vanaf 1 maart 2021 heeft die strafbeschikking een nieuw uiterlijk. De vormgeving is veranderd en de tekst is eenvoudiger. Ook de hoeveelheid informatie is aangepast. Informatie over het strafbare feit en de beslissing die de officier van justitie daarover heeft genomen, worden overzichtelijk gepresenteerd.

Straf doodslag omhoog naar 25 jaar

De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Hierdoor komt de straf meer in de buurt van de maximale straf van 30 jaar voor moord, wat meer recht doet aan de ernst van het misdrijf, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming.

“Kinderen en jongeren verdienen niet alleen een tweede kans, ze hebben er recht op!”

Halt sloot zich onlangs als ondersteunend lid aan bij het Kinderrechtencollectief. Directeur/bestuurder van Halt, Janet ten Hoope, vertelt dat de naam Halt staat voor Het Alternatief: “Jeugdige daders moet je zo veel mogelijk buiten het strafrecht houden, maar wel voorzien van een pedagogische en begrenzende reactie. Wij bieden kinderen/jongeren letterlijk een alternatief. We werken bij Halt vanuit de gedachte dat ze een tweede kans verdienen. Als je opgroeit mag je grenzen verkennen. Iedere puber kan daarbij een keer de mist ingaan. Daar moet je als maatschappij adequaat en op een pedagogisch verantwoorde manier op reageren. De punitieve en vergeldende elementen van het strafrecht zouden, waar het kinderen/jongeren betreft, minder aan de orde moeten zijn. Er moet meer focus liggen op het herstelrechtelijke element, ook ten behoeve van slachtoffers, en minder op het straffen van jeugdige daders. Uiteraard is Halt daarbij mede gericht op het voorkomen van recidive.”

Het geloof in strenger straffen is hardnekkig

In NRC staat vandaag, woensdag 10 februari, een opinieartikel dat onze directeur Johan Bac onlangs heeft geschreven. Hierin schrijft hij dat het strafrecht geen EHBO is. "Overschat het strafrecht niet, en belast de uitvoerders van de straffen niet eenzijdig met hoge eisen."

Taakstrafverbod is ‘motie van wantrouwen naar rechters’

Juist nu na de avondklok-rellen de roep om strengere straffen luider wordt, stemt de Kamer dinsdag 2 februari over een wetsvoorstel dat rechters verbiedt een taakstraf op te leggen aan plegers van geweld tegen ambulance-, politie- en brandweermedewerkers. Geen goed idee, vinden voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak en directeur Johan Bac van de reclassering. 'Taakstraffen zijn er ook om herhaling van een misdrijf te voorkomen.’

Verbeterpunten voor klachtbehandeling politie

Het leren van klachten en de positie van klachtbehandelaars binnen de politie, moet versterkt worden. In samenspraak met de politie analyseerde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen de klachtbehandeling bij de politie.

Laat resocialisatie justitiabelen niet beperken door corona

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) maakt zich zorgen over de stagnatie van behandelingen en resocialisatietrajecten van justitiabelen in tijden van corona. Dit raakt namelijk niet alleen de belangen van ingeslotenen, maar ook de veiligheid van de samenleving.

Proefzitten in het Huis van Herstel in Almelo

Het Huis van Herstel in Almelo gaat op vrijdag 6 november aanstaande officieel open. Vanaf dan biedt deze experimentele Beperkt beveiligde afdeling (BBA) ruimte aan 29 kwetsbare gedetineerden in de laatste fase van hun detentie: mannen met problemen op meerdere leefgebieden zoals verslavingen, psychische problemen, schulden en/of een licht verstandelijke beperking. Het Koers en kansen-experiment is een gezamenlijk initiatief van de Almelose gevangenis en de drie reclasseringsorganisaties (3RO). Voorafgaand aan de officiële opening van het Huis van Herstel mocht een gevarieerd gezelschap van geïnteresseerden er al een etmaal proefzitten. Inge van den Bosch, beleidsambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid, was een van hen. Koers en kansen stelde haar vijf vragen.

Cijfers Elektronisch monitoring (EM) 2019

Op een willekeurige dag in 2019 droegen ongeveer 700 personen een enkelband ter controle van een opgelegd locatieverbod of –gebod. In 2019 droegen circa 3.750 personen een enkelband. De gemiddelde draagtijd was 87 dagen. Cijfers van de reclassering en DJI laten zien dat een band in 2019 bij 97% bleef waar die hoort: om de enkel van een drager. Dit betekent dat in 2019 115 keer een enkelband werd gesaboteerd.

BGZJ: wetsvoorstel rechtspositie jongeren onvoldoende

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden dat de ‘Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ niet of nauwelijks bijdraagt aan het beoogde doel om de positie van jongeren te versterken. De BGZJ adviseert om de wet in deze vorm niet naar de Tweede Kamer te sturen. In plaats daarvan is volgens de branches een nieuw voorstel nodig waarbij de Jeugdwet zoveel mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Daarmee wordt de rechtspositie van alle jongeren die onvrijwillige zorg krijgen opgelegd, hetzelfde.

Toetsingskader promoveren en degraderen aangescherpt

Per 1 oktober 2020 wordt het toetsingskader promoveren en degraderen aangescherpt. Met deze meetlat wordt het gedrag van gedetineerden beoordeeld. Wanneer een gedetineerde gewenst gedrag laat zien, kan hij of zij promoveren naar het plusprogramma of daarin blijven. Ongewenst gedrag kan leiden tot niet promoveren of tot degraderen naar het basisprogramma.

VNG introduceert zelfscan gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een zelfscan ontwikkeld voor gemeenten. Daarmee kunnen ze onderzoeken hoe hun dienstverlening aan (ex-)gedetineerden ervoor staat. Ook biedt de scan tips en advies voor verbetering.

Bezoek voor kinderen verder versoepeld

Minister Dekker heeft vandaag in een brief naar de Tweede Kamer een proef aangekondigd voor het bezoek van kinderen van gedetineerden. Het gaat om vier inrichtingen, deze proef duurt tot 10 augustus. Aan deze proef kunnen de vrouwelijke gedetineerden in drie gevangenissen deel nemen, namelijk: PI Zwolle, PI Nieuwersluis en PI Ter Peel. Daarnaast kunnen ook de mannelijke gedetineerden van PI Veenhuizen samen met hun kinderen deelnemen aan de proef.

RSJ: Financieel toezicht in strafrecht, goede uitwerking noodzakelijk

Het is goed dat de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheden verkent om het strafrecht in te zetten voor verplicht financieel toezicht op justitiabelen. Wel moet eerst vaststaan dat het noodzakelijk is om een nieuwe wet te maken.

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Naast resultaten van de metingen, doet het rapport aanbevelingen voor het vervolg. Belangrijke aanbeveling is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk.

DJI start bezoek en verlof gefaseerd weer op

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over het geleidelijk versoepelen van de coronamaatregelen bij DJI. Met ingang van 2 juni worden bezoek en verlof op kleine schaal mogelijk. In drie gevangenissen start een proef met bezoek achter plexiglas. Alle jeugdigen en tbs-gestelden kunnen per 2 juni gelimiteerd bezoek ontvangen en als onderdeel van hun behandeling ook op begeleid verlof. De overige maatregelen, zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden, blijven van kracht.

Knelpunten zorgen voor stagnatie in door- en uitstroom tbs-gestelden

Verschillende knelpunten zorgen ervoor dat een deel van de tbs-gestelden langdurig in tbs-klinieken verblijft zonder dat er enig perspectief is op door- of uitstroom. Tbs-klinieken worstelen met deze groep.

Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman: Waardering voor bijzondere situatie overheid, aandacht blijft voor burgers in de knel

De crisis door het coronavirus en de ingestelde maatregelen hebben een grote impact op ons land. De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman zien dat Rijksoverheid, gemeenten, zorgprofessionals, hulpdiensten, bedrijfsleven en nog vele anderen in Nederland en daarbuiten zich met man en macht inzetten om het virus in te dammen, de gevolgen het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat het land kan blijven functioneren. Allerlei noodmaatregelen om burgers en bedrijven te ondersteunen worden ingevoerd en zo nodig aangepast. Dat getuigt van creativiteit en lef.

Gevolgen Coronavirus

Zolang de sluiting van scholen van kracht is, vervallen alle voorlichtingen, schoolspreekuren en ouderavonden die Halt verzorgt. Gesprekken met jongeren vanuit de Halt-straf blijven zoveel mogelijk doorgang vinden.

Capaciteit beeldbellen vergroot

Contact houden met het thuisfront is voor iedereen van belang, ook voor justitiabelen. De capaciteit voor communiceren met beeld is de afgelopen weken met spoed vergroot in verband met de coronamaatregelen.

Kabinet voorkomt stapelen boetes bij mensen met schulden

Den Haag, 4 februari 2020, 10:30 uur — Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.

Controleer beschikbaarheid artsen ivm coronavirus

Wanneer u de komende weken een afspraak heeft met een arts voor een keuring betreffende de rijgeschiktheid raden wij u aan om contact op te nemen met de desbetreffende arts of specialist om te horen of de keuring doorgaat.

Steeds meer zaken bij Halt vallen in de zware categorie

Het aandeel jongeren dat met een zware straf bij Halt terechtkomt, is in zes jaar verdubbeld. 3.718 jongeren werden dit jaar tot 1 december door het Openbaar Ministerie naar Halt gestuurd voor zaken zoals mishandeling, bedreiging en hacken, een kwart van het totaal. In 2014 ging het nog om 13 procent. Dit blijkt uit cijfers verstrekt aan NRC door Halt, verantwoordelijk voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit

Reclassering, DJI en VNG maken gezamenlijke handreiking Bestuurlijk akkoord re-integratie

In juli dit jaar tekenden de Reclassering, DJI, VNG en minister Dekker het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie”. De hoofdlijnen uit het bestuurlijk akkoord zijn inmiddels door de partijen gezamenlijk uitgewerkt in een handreiking. Deze handreiking biedt richtlijnen voor de lokale invulling van het bestuurlijk akkoord

Taakstraf moet mogelijk blijven bij geweld tegen hulpverleners

De Raad voor de rechtspraak vraagt in een wetgevingsadvies aan minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid met klem om af te zien van een nieuwe wet om taakstraffen onmogelijk te maken bij zaken over geweld tegen hulpverleners. De minister wil in een wetsvoorstel dat de huidige taakstrafbeperking bij gewelds- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid en dat alleen nog maar een taakstraf kan worden opgelegd in combinatie met een celstraf.

Besluit weigerende observandi treedt in werking

Het zogeheten besluit weigerende observandi van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) treedt donderdag 28 november 2019 in werking. Dit besluit bevat regels over de werkwijze van een multidisciplinaire commissie die beoordeelt of er medische gegevens beschikbaar zijn over een verdachte die niet wil meewerken aan onderzoek naar een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of psychische stoornis. De commissie adviseert of die gegevens bruikbaar kunnen zijn voor het opstellen van een aanvullende rapportage over de verdachte.

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB)

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen (die door de rechter of het Openbaar Ministerie zijn opgelegd) van het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming.

Kinderombudsvrouw lanceert aanpak voor kinderrechtenproof besluiten

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een praktische toolkit en het stappenplan 'Het beste besluit voor het kind'. Iedereen die werkt met of voor kinderen kan hiermee in vier praktische stappen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. 'Door op deze manier te werken kunnen professionals weer doen waar zij goed in zijn en krijgen kinderen waar zij recht op hebben.'

Nationale ombudsman opent speciaal telefoonnummer voor professionals

Professionals die burgers bijstaan wanneer zij in de knel komen, kunnen vanaf 4 november 2019 direct bellen met de Nationale ombudsman via 070 3563 550. Op die manier kunnen deze professionals zoals sociaal raadslieden, huisartsen, maar ook wijkagenten en medewerkers van de Voedselbank samen met medewerkers van de ombudsman zoeken naar een oplossing, als het vastloopt tussen hun cliënt en de overheid.

Kinderombudsvrouw in Tweede Kamer over voorkomen van geweld in de jeugdzorg

Belang van kinderen bij alle besluiten voorop en  versterk het klimaat van vertrouwen en veiligheid in instellingen. Daarvoor pleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag  in de Tweede Kamer bij een hoorzitting over het rapport van commissie de Winter, die onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg.

Inspectierapport jeugdbescherming dwingt tot actie

“Het is niet uit te leggen dat in Nederland kwetsbare kinderen onvoldoende bescherming kunnen krijgen. Sterker nog, dat is diep droevig.” Dat zegt René Meuwissen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, in reactie op het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het gelijktijdig uitgebrachte signalement ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar.’ Jeugdzorg Nederland is het met de inspecties eens dat er direct stappen moeten worden gezet. Meuwissen: “Gelukkig zien Rijk en gemeenten dat ook en hebben we afgesproken nog voor Kerst per regio in beeld te brengen wat nodig is. We gaan er vanuit dat die gesprekken leiden tot snelle maatregelen waarbij ook de financiële knelpunten worden opgelost.”

Binnenbrengen verboden voorwerpen strafbaar

Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Dan treedt de wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in werking.

Nieuwe klachtenprocedure Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming gaat over op een nieuwe klachtenprocedure. Deze nieuwe procedure zorgt voor tijdswinst en heeft dezelfde waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor de betrokken raadsmedewerker(s).

Vrouwen in detentie verdienen speciale aandacht

Vrouwen in detentie. Ze maken slechts een klein deel uit van de alle gedetineerden in Nederland. Zevenenhalf procent om precies te zijn. Ondanks dat, of misschien wel juist daarom, een onderwerp dat speciale aandacht verdient. DJI organiseerde op 8 maart Vrouwendag een conferentie over vrouwen in detentie.

Standaard advocaat bij ZSM-afdoening

Mensen die in een ZSM-procedure een strafbeschikking krijgen aangeboden door het OM, krijgen vanaf het najaar standaard bijstand van een advocaat. Dat heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de Tweede Kamer toegezegd, na een moeizaam debat over afdoening door het OM.

‘Ik mag mijn kinderen laten zien in welke cel papa woont’

Tijdens ons onderzoek Tweede kans voor gedetineerden krijgen we een tip van Arnold Colijn. Hij werkt als inrichtingswerker in De Compagnie, een bijzondere vleugel van de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel. Om te wennen aan een terugkeer in de maatschappij worden de gedetineerden hier in een rustige omgeving intensief voorbereid op werk, wonen en welzijn buiten de poort. Arnold: ‘Hier is de gedetineerde geen nummer meer maar een mens. En het werkt. Het recidivecijfer van de gevangenen die van deze afdeling uitstromen is extreem laag.’

Verkennend onderzoek RIVM naar chroom-6 in gevangenissen afgerond

Er zijn geen aanwijzingen voor extra gezondheidsrisico’s bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) door het werken met verduurzaamd hout. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een verkennend onderzoek in opdracht van minister Dekker (Rechtsbescherming). Medewerkers en gedetineerden hebben in het verleden in een aantal gevangenissen gewerkt met hout dat met de stof chroom-6 geïmpregneerd was. Het RIVM heeft de metingen die de DJI liet uitvoeren naar chroom-6 in de lucht onderzocht. Uit deze metingen bleek niet dat de wettelijke grenswaarden werden overschreden. Het RIVM concludeert daarnaast dat de bestudeerde documenten geen inhoudelijke aanleiding geven voor een vervolgonderzoek.

Witwassen met Fortnite

In de nieuwsbrief van december 2016 schreef Dick Crijns (AMLC) een achtergrondartikel waarin hij  inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet games gebruikt worden. Bij spelwaarden kan je denken aan goud, munten, kronen en zwaarden. Kortom alles wat jou in een spel aantrekkelijk kan maken. Afgelopen maand is uit verschillende publicaties gebleken dat het eerdergenoemde artikel geen theoretische exercitie was, maar dat het ook echt lijkt te gebeuren in onder andere de game Fortnite.

AFM-voorstellen accountancy missen kern van het probleem

Opinie | Jeroen Suijs is professor Financial Accounting aan de Erasmus School of Economics

Hervormingen in de accountancy sector zijn noodzakelijk, maar de recente voorstellen hiertoe van de Autoriteit Financiële Markten raken niet de kern van het probleem.

Hoe moet Europa de strijd tegen witwassen aanpakken?

Het toezicht op de soliditeit van banken is naar Europees niveau getild. Maar de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit gebeurt nog steeds nationaal. 'Het toezicht is beschamend ineffectief'.

Knot: 'Commercie heeft bij ING geprevaleerd boven compliance'

Banken moeten aanvaarden dat zij minder winsten realiseren en een lager rendement aan hun aandeelhouders kunnen beloven als zij aan alle regels voldoen. Dat stelt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, donderdag in een interview met NRC.

KPMG raakt topadviseur kwijt door Mocro-oorlog

Accountants- en advieskantoor KPMG raakt een veelbelovende overnameadviseur kwijt aan de gevolgen van een bloedige vete in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld.

Dealmaker Khalil B. is in maart ondergedoken nadat een broer van hem werd geliquideerd. Hij is sindsdien uit vrees voor zijn leven niet meer op zijn werk verschenen. Omdat hij in een beschermingsprogramma van de overheid zit, is het volgens bronnen die bekend zijn met het bedrijf en de materie, onwaarschijnlijk dat hij nog zal terugkeren bij de adviesfirma.

Amnesty kritisch over naleving anti-folteringsverdrag door Nederland

In aanloop naar de vierjaarlijkse beoordeling door het anti-folteringscomité van de Verenigde Naties, maakt Amnesty zich zorgen over de situatie in Nederland. De organisatie vraagt onder meer aandacht voor de vreemdelingendetentie, de experimenten van de politie met stroomstootwapens en de ‘terroristenafdelingen’ in gevangenissen.

Hack_Right: jonge hackers weer op het rechte pad

Politie en Openbaar Ministerie komen ze steeds vaker tegen: jongeren die zich schuldig maken aan hacken. Ze realiseren zich vaak niet wat de gevolgen kunnen zijn en hoe groot de schade. Speciaal voor jonge hackers tussen de 12 en 23 is ‘Hack_Right’ ontwikkeld; een alternatief, onderdeel of aanvulling op een strafrechtelijk traject. Met als doel: deze ‘first offenders’ op het rechte pad krijgen én houden. Het afgelopen jaar hebben elf jongeren aan de pilot van Hack_Right meegedaan.

Toezicht DNB legt accent op digitale strategie, beheersing klimaatrisico’s en tegengaan financiële criminaliteit

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in het komend kalenderjaar jaar verder met het verkennen van nieuwe manieren om toezicht te houden met geautomatiseerd verworven en geanalyseerde gegevens. Ook wordt in 2019 gewerkt aan de verankering van klimaat-gerelateerde risico’s in de beoordelingskaders voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en gaat DNB verder met onderzoek naar de wijze waarop die instellingen eventuele betrokkenheid tegengaan bij georganiseerde criminaliteit.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Op 9 november is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden, die aanbieders van essentiële diensten in onder andere de energie-, de financiële- en vervoerssector en digitale dienstverleners, zoals clouddiensten, online zoekmachines en online marktplaatsen, verplicht om ernstige cyberincidenten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid te melden.

 

Deze wet implementeert de EU-Richtlijn 2016/1148 over netwerk en informatiebeveiliging (Nib-richtlijn) in Nederlandse regelgeving. Met deze wet komt er binnen de EU meer eenheid in het beleid over netwerk- en informatiebeveiliging. Hierdoor wordt de (internationale) samenwerking verbeterd, de digitale paraatheid vergroot en de gevolgen van cyberincidenten verkleind.

 

Met deze wet worden aanbieders van essentiele diensten (AED's) en digitale dienstverleners (DSP's) verplicht maatregelen te nemen om de kansen op en de gevolgen van incidenten te verkleinen. Ernstige incidenten moeten gemeld worden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Dit ministerie is aangewezen als het computer security incident responce team (CSIRT) van Nederland.

De richtlijn diende uiterlijk op 9 mei 2018 geïmplementeerd te zijn.

Nationale Politie moet politiegegevens beter beschermen

De Nationale Politie moet beter controleren wie bepaalde gegevens gebruikt of inziet. Onbevoegden mogen niet aan de haal kunnen met bepaalde informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nationale Politie een last onder dwangsom opgelegd om de controle op dit punt binnen zes maanden in te voeren. De Nationale Politie heeft de beveiliging op dit punt niet binnen de termijn aangescherpt. Daarom heeft de AP een dwangsom van 40.000 euro ingevorderd.

Hoge Raad introduceert digitaal procederen in strafzaken

Met ingang van 17 december 2018 wordt het mogelijk om bij de Hoge Raad digitaal te procederen in strafzaken. Vooralsnog staat deze mogelijkheid alleen open in reguliere strafzaken  (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 beroep in cassatie wordt ingesteld.

Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen worden verbeterd. Dat schrijft minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer.

Kabinetsvisie tenuitvoerlegging gevangenisstraffen eenzijdig en beperkt van opzet

De maatregelen die het kabinet voorstelt met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen zijn te weinig gericht op de resocialisatie van de gedetineerde. Het voorstel om het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leidt tot minder toezicht op en begeleiding van gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dat verhoogt de kans dat ex-gedetineerden opnieuw delicten plegen. De invulling van het verlof voor arbeid en praktische re-integratieactiviteiten is onvoldoende om stapsgewijs en veilig terug te keren naar de maatschappij.

Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.

Meer mogelijkheden om terrorisme te bestrijden

Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de mogelijkheden verruimt om terrorisme te bestrijden, is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. De maatregelen zijn nodig om effectief te kunnen blijven optreden tegen terrorisme.

Laat mij niet zitten: voorkom vervangende jeugddetentie

Danny wordt op vijftienjarige leeftijd veroordeeld voor mishandeling en openlijke geweldpleging. De rechter legt hem een taakstraf op en ook moet Danny een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De taakstraf voert Danny uit, maar het lukt hem niet om het bedrag van de schadevergoeding te betalen. Daarom moet hij vijftien dagen naar de jeugdgevangenis.

 

De Kinderombudsman heeft naar aanleiding van de zaak van Danny een verkennend onderzoek gedaan naar systeem van de vervangende jeugddetentie bij schadevergoeding. Wat zegt de wet, hoe wordt het in de praktijk uitgevoerd en wat zou er verbeterd kunnen worden om in de toekomst te voorkomen dat jongeren zoals Danny in de gevangenis terecht komen?

Als kind urenlang in de cel, 'ik werd behandeld als volwassen crimineel'

Kinderen die na een winkeldiefstal urenlang in een politiecel vastzitten, ook al was het de eerste keer dat ze iets strafbaars deden. Het komt in Nederland naar schatting honderden keren per jaar voor.

 

Kinderrechtenorganisaties en jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de strenge aanpak van minderjarige first offenders: personen die voor het eerst met de politie in aanraking komen. Zij pleiten voor speciale regels en een meer kindergerichte aanpak.

 

Plannen Dekker bedreiging voor veiligheid maatschappij

De plannen van minister Dekker om het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leiden tot minder toezicht op en begeleiding van gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dit kan een grotere recidivekans tot gevolg hebben, is niet in het belang van de slachtoffers en vormt een bedreiging voor de veiligheid van de samenleving. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies.

Opeens weg: gedwongen teruggeleiding na kinderontvoering

Na de scheiding van haar ouders wordt de achtjarige Joy* door haar moeder meegenomen naar Nederland. Als Joy tien jaar is, wordt zij door de politie en de Raad van de Kinderbescherming opgehaald bij haar moeder en op Schiphol overgedragen aan haar vader. De moeder van Joy vindt dat de begeleiding door de Raad niet kindvriendelijk was en neemt contact op met de Kinderombudsman. Die oordeelt in het rapport Opeens weg dat de Raad formeel goed gehandeld heeft, maar eigenlijk voor een onmogelijke taak stond.

Het aantal levenslanggestraften per 8 juli 2022

Deze weken is er in de media volop aandacht voor de levenslange gevangenisstraf. Men wil willen weten hoeveel levenslanggestraften er nu precies zijn en hoe vaak de straf wordt opgelegd. Samen met studenten van de RUG proberen wij de getallen zo precies mogelijk bij te houden en in kaart te brengen. Onder elke Nieuwsbrief is dan ook een actueel overzicht van de cijfers opgenomen (zie onder ‘publicaties’). Vandaag zitten 41 levenslanggestraften de straf uit. 13 van hen zitten al langer dan 20 jaar en 5 van hen al langer dan 25 jaar.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913