strafrechtadvocaat.nu

Actualiteiten

Deze rubriek is bedoeld om informatie te verstrekken aan cliënten en belang­stellen­den. Hoewel de inhoud van deze rubriek met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen is, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Invoering verschijningsplicht gevangeniswezen

Per 1 juli 2024 treedt de verschijningsplicht voor het gevangeniswezen in werking. De verschijningsplicht is onderdeel van de Wet uitbreiding slachtofferrechten (Wus). Deze wet bevat verschillende maatregelen om de positie van slachtoffers in het strafproces te versterken.

Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 gaat deze wet in, waarmee de huidige wetgeving omtrent seksueel misbruik in het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd. De wet is in het leven geroepen om slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag betere bescherming te bieden. Een van de belangrijkste wijzigingen: voor verkrachting en aanranding hoeft dwang niet langer bewezen te worden.

Capaciteitsverlof gedetineerden gestart

Vanaf vorige week (juni 2024) gaan de eerste gedetineerden met zogenaamd capaciteitsverlof; zij zullen een deel van hun celstraf thuis met een enkelband uitzitten. Deze tijdelijke noodmaatregel is nodig om zowel de capaciteitsdruk in de penitentiaire inrichtingen te verlichten als het kunnen oproepen van zelfmelders.

Regeringscommissaris Hamer onderzocht maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

De minister voor Rechtsbescherming en de directeur-generaal DJI nemen vandaag het advies van de regeringscommissaris tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer, in ontvangst.

Advies over voorstel om regime in extra beveiligde gevangenissen aan te scherpen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 24 januari 2024 het advies vastgesteld over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) om de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen. Het voorstel beoogt het regime binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) binnen de penitentiaire inrichtingen aan te scherpen. Het advies is op 29 januari 2024 gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Hoe kan meldingsbereidheid onder veroordeelden met zelfmeldstatus worden verhoogd?

Minder dan de helft van de veroordeelden met een zelfmeldstatus maakt gebruik van de mogelijkheid om zich vrijwillig te melden voor de gevangenisstraf. Ondanks dat zelfmelden voordelen kent, spelen factoren als verslavingsproblematiek, taalbarrières en zorgtaken van de veroordeelden een cruciale rol bij de beslissing om zichzelf te melden of niet. In het onderzoek is gekeken naar de redenen achter de geringe bereidheid en hoe die verhoogd kan worden. Er is meer individuele aandacht voor een veroordeelde met zelfmeldstatus nodig om de meldingsbereidheid voor de gevangenisstraf te verhogen. Dat is één van oplossingrichtingen die Dialogic aandraagt, na onderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC.

Maatregelen vanwege personeelskrapte en capaciteitsproblematiek bij DJI

Eerder dit jaar informeerde minister Weerwind de Tweede Kamer al over aanstaande krapte in celcapaciteit bij DJI. Omdat de verwachting is dat de druk de komende periode verder toeneemt, zijn er per direct maatregelen nodig voor de korte en lange termijn. Vandaag informeert minister Weerwind de Tweede Kamer over deze maatregelen.

Gedetineerden stemmen ook bij Tweede Kamerverkiezing

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 krijgen we regelmatig de vraag of gedetineerden ook mogen stemmen als zij in de gevangenis zitten. Dat mag! Alle mensen die in een justitiële inrichting zitten en de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen stemmen bij verkiezingen.

Nieuw Benelux-politieverdrag per 1 oktober in werking

Actualisering en verdere verbetering van grensoverschrijdende samenwerking tussen de politiediensten van België, Nederland en Luxemburg. Dat is de kern van het nieuwe Benelux-politieverdrag. De ministers Yesilgöz-Zegerius, Verlinden en Van Quickenborne (België) en Kox (Luxemburg), staatssecretaris De Moor (België) en politiechefs hebben zeven uitvoeringsakkoorden en uitvoeringsafspraken ondertekend. Het nieuwe Benelux-politieverdrag is met ingang van 1 oktober in werking getreden.

Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De maatregelen uit de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod dragen onvoldoende bij aan de bestrijding van faillissementsfraude. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. 

Als belangrijke reden voor het falen van de wetten noemt het WODC ‘het ontbreken van financiële middelen voor fraudeonderzoeken, meldingen en bestuursverboden.’ Het fraudeonderzoek van de curator moet bekostigd worden uit de faillissementsboedel, wat problemen oplevert bij ‘faillissementen met lege of onvoldoende batige boedels.’ In een reactie laat demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) de Tweede Kamer weten nog geen maatregelen te treffen. De bewindsman wacht nog op een ander WODC-onderzoek naar de financiering van curatoren. Dat wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Bestrijden van turboliquidatie en plof-bv’s; een Mission Impossible?

Turboliquidatie en plof-bv’s, het lijken explosieve termen uit een actiefilm. Vakredacteur Annet Goos bespreekt deze methoden om bedrijven op een snelle manier te ontbinden en de nieuwe wet die vanaf 15 november geldt om fraude tegen te gaan.

Een besloten vennootschap (bv) wordt doorverkocht aan een katvanger. De bezittingen worden uit de bv gehaald, de schulden blijven. Vervolgens wordt het bedrijf ontmanteld met een turboliquidatie. Schuldeisers van het bedrijf komen er pas later achter dat de vennootschap niet meer bestaat. Zij blijven zonder geld achter. Als schuldeisers, curatoren of de politie achter het geld aan willen gaan komen zij vaak op een dood spoor terecht. Vorige eigenaren weten van niets en de nieuwe eigenaar geeft geen gehoor.Deze constructie wordt een plof-bv genoemd. De activa worden uit een bedrijf gehaald, de schulden blijven (soms worden er nog extra schulden toegevoegd) en dan laat de eigenaar het bedrijf “ploffen” en heft de bv op, waarna schuldeisers met lege handen achterblijven.

Wetsvoorstel strafbaarstelling doxing aangenomen door Eerste Kamer.

Het wordt strafbaar om persoonsgegevens van een ander te delen met de bedoeling om diegene te intimideren. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen om het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden – ook wel doxing genoemd - strafbaar te stellen. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treden.

Ik wil aangifte doen

Dave (niet de echte naam) heeft al jaren problemen met zijn ex-vrouw. Er is veel ruzie. Helaas gaan de ruzies zo ver dat ze ook leiden tot aangiftes bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM). De ex-vrouw van Dave doet over de jaren verschillende aangiftes bij de politie over Dave.

Zorgbarometer: seinen voor jeugdzorg op rood

Meer dan 40 % van de jeugdzorginstellingen maakte verlies over 2022. In de financiële scores van de sector is een duidelijk daling zichtbaar en daarmee staan ‘bijna alle seinen op rood’ voor de jeugdzorg, zo concludeert advies- en consultancybureau EY vandaag in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2023. 

Persoonsgericht handelen met oog voor de menselijke maat

Het werk van het CJIB raakt mensen. Daarom is het belangrijk dat de dilemma’s die het CJIB ervaart en signalen en knelpunten inzichtelijk worden gemaakt en gedeeld met de politiek.

Per 1 september 2023 wijzigt de Paspoortwet: ID-kaart gedetineerde makkelijker aan te vragen

Het initiatief van deze aanpassing in de Paspoortwet komt voort uit het Bestuurlijk Akkoord; een samenwerking / overlegvorm tussen VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 3RO (3 Reclasserings Organisaties) en DJI.

Waartegen kan een gedetineerde klagen?

Een gedetineerde kan altijd een klacht indienen, maar niet alle klachten worden inhoudelijk beoordeeld. Als een klacht niet inhoudelijk wordt beoordeeld, dan wordt de gedetineerde ‘niet-ontvankelijk in het beklag’ verklaard. De beroepscommissie van de RSJ verduidelijkt in acht uitspraken welke klachten wel en welke niet inhoudelijk worden beoordeeld. Oftewel: voor welke onderwerpen is het beklagrecht bedoeld en voor welke niet?

RSJ reageert op initiatiefwetsvoorstel aanscherping EBI- en AIT-regime

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) heeft kennisgenomen van het Voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen intensief toezicht (Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime).

Staat betaalt half miljoen aan advocatenkosten in procedures over perspectief voor levenslanggestraften

Zoals eerder door het Forum levenslang op deze website is bericht, zijn er door (met name) drie levenslanggestraften bijna zeventig procedures tegen de staat gevoerd om het door het EHRM vereiste ‘prospect of release’ af te dwingen.

Drugsrijders en snelheidsduivels in de schoolbanken

Om het verkeer veiliger te maken, komen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR vanaf 1 april 2023 met twee nieuwe educatieve maatregelen: een ‘cursus drugs en verkeer’ en een ‘korte cursus gedrag en verkeer’

De pompmoord

Weer een gerechtelijke dwaling? Vier mannen zijn in 2004 mogelijk onterecht veroordeeld voor de moord op een pompbediende in Warnsveld. Volgens deskundigen is een valse bekentenis afgelegd in deze zaak. Een reconstructie aan de hand van de verhoortapes, het dossier en direct betrokkenen

Stelselmatige daders twee jaar van de straat met ISD-maatregel: benut die tijd beter

Sommige plegers van strafbare feiten gaan telkens opnieuw in de fout. Vaak is bij deze personen meer aan de hand, bijvoorbeeld een verslaving. Ze worden stelselmatige daders genoemd. Sinds 2004 kan de strafrechter zo’n dader met de maatregel plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) veroordelen tot twee jaar vrijheidsbeneming. De bedoeling hiervan is om de maatschappij langere tijd te beschermen en de dader de nodige individuele zorg te bieden. Dit laatste komt nog niet goed uit de verf, zo constateert Onderzoeksinstituut IVO.

Ouderen in detentie

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 20 december 2022 geadviseerd over beleid voor ouderen in detentie. Dit advies, getiteld ‘Vergrijzing in detentie’, biedt aanknopingspunten om nog beter te kunnen inspelen op de (zorg)behoefte van de oudere gedetineerden binnen het gevangeniswezen.

Gevangenis in Vught krijgt eigen zittingszaal

Er komt een zittingszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught. Hierdoor kunnen onderdelen van strafzaken straks binnen de gevangenis plaatsvinden en hoeven gedetineerden uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) minder vaak voor zittingen naar de rechtbank te worden gebracht. De gevangenis in Vught wordt de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex Schiphol.

Begrip en zorgen bij de RSJ over extra beperkingen voor gevaarlijke gedetineerden

De RSJ heeft advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. In dit advies gaat de RSJ in op de voorgestelde bevelsbevoegdheid van de minister ten aanzien van gedetineerden op een afdeling voor intensief toezicht (AIT) en in de extra beveiligde inrichting (EBI). Ook gaat de RSJ in op het verscherpte toezicht op het contact van gedetineerden op de AIT en in de EBI met hun raadslieden.

Ombouwkeuring van snor- naar bromfiets: wacht tot volgend jaar

27 september 2022Vanaf 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. We verwachten dat grote aantallen snorfietsers hun voertuig door deze maatregel willen laten wijzigen naar een bromfiets. Hiervoor is een ombouwkeuring nodig. Als u dit ook wilt doen, adviseren wij u te wachten tot volgend jaar. Het ombouwen van snorfiets* naar bromfiets is overigens niet verplicht. Ook na de invoering van de helmplicht kan een snorfiets gewoon als vervoersmiddel gebruikt worden. U moet dan alleen een helm op.

De motie versteviging positie nabestaanden en slachtoffers in de gratie-procedure levenslanggestraften

Op 10 november 2022 dienden Kamerleden Eerdmans (JA21) en Ellian (VVD) een motie in waarin zij de minister vroegen  “mogelijkheden te onderzoeken om slachtoffers en nabestaanden een zwaarwegende stem te geven bij dit gratiebesluit en daarbij buitenlandse voorbeelden te betrekken” De motie is op 15 november met 91 stemmen vóór aangenomen (62%).

Kritische brief inspecties aan Minister: Rem op plaatsingen in JJI's

De vier inspecties hebben op 10 november 2022 een brief gestuurd aan Minister Weerwind van Rechtsbescherming over de stand van zaken omtrent het intensief toezicht bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). In deze brief adviseren zij om jongeren alleen nog in een JJJI te plaatsen als zij er een passende behandeling en verantwoord verblijf kunnen krijgen. Die kritische grens voor het goed uitvoeren van het jeugdstrafrecht is nu bereikt. Zij roepen verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op direct in te grijpen en te zorgen voor een verantwoord verblijf conform de wet.

De Murray-toets of nulmeting en de gevolgen daarvan voor het verdere detentietraject

Naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM in de zaak Murray tegen Nederland van 26 april 2016, is het beleid met betrekking tot de gedragskundige rapportages over levenslanggestraften aangepast. De jurisprudentie uit het Murray arrest, leidt tot de verplichting gedurende de detentie te onderzoeken of er sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van het geestesvermogen in relatie tot het delict, waardoor het recidiverisico hoog blijft.

WODC-rapport Griffierecht bij beklag in detentie

De minister voor Rechtsbescherming heeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het beklagrecht binnen detentie. Aanleiding was het verschijnen van het WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto. Daarnaast heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zelf een pilot uitgevoerd: ‘interne informele bemiddeling’.

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

Den Haag, 10 juni 2022, 16:00 uur — In de eerste vier maanden van 2022 zijn 2.440.672  verkeersovertredingen geconstateerd. Het gaat daarbij onder meer om te hard rijden, door een rood verkeerslicht rijden en handheld telefoongebruik. In vergelijking met dezelfde periode van vorig gaat het om een stijging van ruim negen procent. Toen werden 2.233.562 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2022.

Subsidiebeleidsregeling KVJJ voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024

Een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een voorziening waar verdachte en strafrechtelijk veroordeelde jongeren met een vrijheidsbenemende titel dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in een huidige Justitiële Jeugdinrichting (JJI).

Strafrechtelijk afpakken crimineel vermogen

Onder het motto ‘misdaad mag niet lonen’ is er in de periode 2010-2021 tenminste € 634,1 miljoen geïnvesteerd in de jacht op crimineel verworven vermogen. Toch blijven de resultaten van de intensiveringen achter bij de verwachtingen die de minister van JenV indertijd heeft gewekt. Er is in de afgelopen tien jaar veel gezaaid en beperkt geoogst, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Aanpak witwassen verbeterd, tijd voor volgende stap

Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken zijn voor de rechter gebracht en bestraft. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de aanpak de afgelopen jaren betekenisvol is verbeterd en ziet tegelijkertijd ook kansen om witwassen effectiever te bestrijden. De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen van witwassen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd.

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Met dit wetsvoorstel wordt de garantie van individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau verankerd. Deze verankering in de Grondwet van het recht op een eerlijk proces, en het garanderen van het daarvan afgeleide recht op toegang tot de rechter, kan daarnaast bijdragen aan het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en meer in het bijzonder in de rechtspraak.

Rechterlijke toets voor levenslanggestraften in plaats van gratieprocedure

Om levenlanggestraften een perspectief op vrijlating te bieden, bestaat nu een speciale gratieprocedure. Die gratieprocedure kan beter worden vervangen door een rechterlijke toets. In het advies Levenslang herzien pleit de RSJ voor een beoordeling door de rechter omdat dit betere waarborgen biedt voor een onpartijdig en onafhankelijk oordeel dan de gratieprocedure.

Werkgestraften bij dierenwelzijnsorganisaties?

“Reclassering? Wat doen jullie hier nou?” Tijdens de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot op zaterdag 30 april in Den Bosch kregen onze collega’s die vraag regelmatig. Projectbeheerder bij Werkstrafunit Zuid Wensley Grond: “Niet iedereen kon direct de link leggen, maar wij kunnen met werkgestraften veel betekenen voor organisaties die met dieren werken. Dat doen we nu ook al overigens, maar het kan op veel grotere schaal. Want de praktijk leert dat er altijd wel van die werkzaamheden zijn die blijven liggen. Daar kunnen werkgestraften een helpende hand bieden.”

Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Onlangs hebben de bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor een strategische samenwerking op het gebied van herstelrecht en de bescherming van slachtoffers. Doel van de nauwere samenwerking is meer aandacht voor herstelrecht bij de organisaties waar zowel daders als slachtoffers baat bij hebben.

Advies Raad van State strafbaarstelling doxing

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 4 mei 2022 advies uitgebracht over het wetsvoorstel ’strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’. Op 9 mei 2022 is het advies openbaar geworden

Palliatieve zorg bij DJI

Elk jaar overlijden gemiddeld zeven mensen in gevangenschap aan een ongeneeslijke ziekte. Als uitplaatsing naar een gespecialiseerde zorgaanbieder niet mogelijk is, brengen zij hun laatste levensfase door in een penitentiaire inrichting of in een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen zij zo goed mogelijk palliatieve zorg en stervensbegeleiding van zeer betrokken hulp- en zorgverleners en geestelijk verzorgers van onze inrichtingen.

Verbod uitreiken berichten eMates overstijgt voorlopig oordeel schorsingsvoorzitter RSJ

De minister voor Rechtsbescherming heeft de berichtenservice van eMates - een digitale berichtenservice waarbij tegen betaling e-maildiensten worden aangeboden aan personen die met gedetineerden willen communiceren - per 28 maart 2022 opgeschort in verband met een onderzoek.

RSJ-advies 'Levenslang herzien'

Op 13 april 2022 heeft de Afdeling advisering van de RSJ het advies Levenslang herzien uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming. Levenslange opsluiting zonder enige mogelijkheid om ooit vrij te komen, geldt op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als een onmenselijke straf. Dat betekent niet dat levenslanggestraften ook daadwerkelijk vrij moeten komen. Wel moet op enig moment worden onderzocht of vrijheidsbeneming nog langer noodzakelijk is.

Meer hoogbeveiligde faciliteiten en strenge regimes voor zware criminelen

De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een toename van arrestaties van een ‘buitencategorie’ van personen verdacht van zware criminaliteit. Nederland krijgt in de toekomst daarom in totaal vier justitiële complexen (Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Vught), waarmee een dekkend netwerk ontstaat van hoogbeveiligde voorzieningen waar de zware, vluchtgevaarlijke criminelen van ons land kunnen worden gedetineerd én berecht. Verder wordt regelgeving aangepast op de fronten gevangeniswezen, advocatuur en rechtsgang, zoals strengere detentieregimes, beter toezicht op de advocatuur, en meer digitale zittingen om gevaarlijke vervoersbewegingen te voorkomen. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vier verhalen over jongeren die in een (deels) gesloten instelling 18 jaar worden

Als jongeren 18 jaar worden kunnen ze geen gebruik meer maken van de (jeugdhulp-) voorzieningen die ze tot dan toe gebruikten. Dat leidt al jaren tot problemen. Reden voor de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman om praktijkverhalen op te schrijven van en over jongeren die 18 jaar worden en op dat moment in een (deels) gesloten instelling zitten. Voor hen zijn hulp, begeleiding en praktische zaken zoals huisvesting, een uitkering, zorgverzekering of een opleiding vanaf dat moment niet meer goed geregeld. Met de verhalen willen de ombudsmannen laten zien waar het mis gaat, maar vooral ook waar mogelijke oplossingen liggen.

Jeugdbranches verontrust door extra bezuiniging op jeugdzorg

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC reageren verontrust op de extra bezuiniging van een half miljard euro die de nieuwe coalitie vanaf 2025 door wil voeren op jeugdhulp. In het coalitieakkoord staan goede ambities voor de jeugdzorg, maar in de financiële bijlage zit een enorme valkuil. BGZJ-voorzitter Spigt: ‘We maken ons grote zorgen, omdat de meest kwetsbare kinderen en gezinnen het meest de dupe werden van eerdere bezuinigingen en we in het coalitieakkoord geen enkele garantie lezen dat dit nu anders zal zijn. Met de summier weergegeven ambities voor de jeugdzorg in het coalitieakkoord kunnen we het alleen maar eens zijn, zoals het centraler inkopen van specialistische jeugdhulp en de verbetering van de jeugdbeschermingsketen. Maar die ambities lijken onhaalbaar met deze extra bezuiniging’.

Coronavirus - maatregelen DJI wijzigen door lockdown

De lockdown waarmee Nederland sinds afgelopen zondag te maken heeft, heeft ook gevolgen voor DJI. Met ingang van vrijdag 24 december 2021 veranderen onze coronamaatregelen. Demissionair minister Dekker stuurde hierover vandaag een brief aan de Tweede Kamer.

Gedetineerden maximaal 2 jaar voorwaardelijk vrij

Op 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen in werking. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal 2 jaar. Die periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen.

Jeugdbranches willen snel oplossingen na rapport inspecties

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) delen de zorgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) over het ontbreken van tijdige begeleiding en passende hulp aan de meest kwetsbare kinderen. Hoewel er in veel regio’s verbeteringen worden gezien, constateren de inspecties, net als in 2019 en 2020, dat teveel kinderen niet tijdig de juiste hulp en begeleiding ontvangen. De inspecties doen daarom stevige aanbevelingen aan Rijk, regio’s, GI’s en aanbieders. De BZGJ kan zich daarin vinden, en zet zich in om de verbeterpunten om te zetten in actie. De branches roepen de andere partijen op hetzelfde te doen en te werken aan structurele oplossingen. Dat betekent onder andere een verlaging van de caseload jeugdbescherming (minder gezinnen per jeugdbeschermer en dus meer tijd voor kinderen) en een flinke investering in de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp (beter passende hulp).

Gedetineerden maximaal 2 jaar voorwaardelijk vrij

Op 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen in werking. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal 2 jaar. Die periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen.

Onderzoek Kinderombudsman in zaak toepassen van politiegeweld tegen een ingesloten minderjarige

Dit rapport gaat over ons onderzoek naar politiegeweld dat is gebruikt tijdens de overplaatsing van een minderjarige naar een observatiecel. Ons oordeel: Op basis van het onderzoek vinden wij de klacht over de politie te Den Haag gegrond.

Straf doodslag omhoog

De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Daarmee komt die straf weer in redelijke verhouding te staan met de maximale gevangenisstraf voor moord (30 jaar), als alternatief voor de levenslange gevangenisstraf. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming).

Wet straffen en beschermen gefaseerd in werking.

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen (hierna: Wet SenB) gefaseerd in werking. Dit wetsvoorstel wijzigt in de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht de detentiefasering. Hierdoor komt voor gedetineerden het wettelijk recht op voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) na twee derde van de vrijheidsstraf te vervallen. De regering geeft hiermee uitvoering aan plannen uit het Regeerakkoord : Vertrouwen in de toekomst

Plaatsingsproces Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd aangepast

De Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een nog nieuwe vorm van vrijheidsbeneming voor jongeren. De criteria en werkwijze voor plaatsing, maar ook de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken netwerkpartners zijn daarmee nog niet in beton gegoten.

Een LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg

Het is de vraag of het strafrecht wel de beste manier is om te reageren op delicten van licht verstandelijk beperkte verdachten. Want de recidive is hoog onder deze groep verdachten en zij krijgen vaak te maken met multiproblematiek, blijkt uit een levensloopstudie van het NSCR.

VOG-stelsel gebaat bij objectieve beoordelingsmethodiek maatschappelijke risico’s

Het stelsel voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-stelsel) is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. De VOG wordt vaker aangevraagd en de screening kent steeds meer vormen. Daardoor is het stelsel zeer complex, maar niet té complex, concluderen onderzoekers van DSP-groep. Zij brachten in opdracht van het WODC de consistentie en complexiteit van het huidige VOG-beoordelingsstelsel in kaart. Er blijken inconsistenties te zijn in de zwaarte van de screening. Een objectieve beoordelingsmethodiek voor het maatschappelijk risico kan dit in de toekomst voorkomen.

RSJ positief over wijziging Verlofregeling TBS, met een kanttekening

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is in beginsel positief over de afschaffing van de maatregel ‘één jaar geen verlof’ na ongeoorloofde afwezigheid tijdens een verlof of verdenking van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Wet Straffen en Beschermen aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal twee jaar. Die kan nu nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat de v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij.

Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Dit wetsvoorstel schrapt de bepalingen over het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP) in het kader van het bestuursrecht uit de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Met dit wetsvoorstel wordt het ASP in het bestuursrecht afgebouwd. Directe aanleiding is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP nam daardoor flink af. Door het beperkte aantal deelnemers was vanaf september 2016 het niet meer mogelijk het programma goed uit te voeren en is besloten het ASP in zijn geheel af te bouwen. Vanaf 1 januari 2017 waren er geen deelnemers meer en is het programma definitief beëindigd. De reeds opgelegde ASP-besluiten (en daarmee de ongeldigheid van het oorspronkelijke rijbewijs) behouden hun rechtskracht.

Klachtbehandeling etnisch profileren: overheid is nu echt aan zet

Iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden. Maar toch vertellen burgers de Nationale ombudsman dat zij eruit worden gepikt vanwege hun etniciteit. En daardoor het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt. De ombudsman heeft onderzocht hoe de overheid moet omgaan met klachten over etnisch profileren.

VOM werkt aan de toekomst justitiële jeugd

Een andere aanpak voor jongeren in detentie. Een die beter aansluit bij wat zij echt nodig hebben aan behandeling, beveiliging en nazorg. Zodat jongeren hun leven weer goed kunnen voortzetten. Dat is het doel van het Programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM). U leest er nu alles over in het webdossier Toekomst Justitiële Jeugd.

Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking

Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit noemen we een standaard consult. De verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM.

Bevorder snelle en veilige resocialisatie en repatriëring van vreemdelingen met tbs

Om te voorkomen dat vreemdelingen met tbs met dwangverpleging – die niet in Nederland mogen blijven - in een uitzichtloze situatie terechtkomen, moet een goede behandeling mogelijk zijn en een vlotte en veilige resocialisatie en repatriëring worden bevorderd. In het advies Vreemdelingen in de tbs. Impasse door botsende rechtssystemen doet de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) enkele aanbevelingen om hieraan bij te dragen.

Strafbaar feit gepleegd op het station of in de trein? Dan voortaan taakstraf bij NS

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen op het station of in de trein kunnen voortaan een taakstraf opgelegd krijgen die uitgevoerd wordt op het station. De Raad voor de Kinderbescherming en NS hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Politie werpt onnodig drempels op voor gemachtigde om een klacht in te dienen

Verzoeker is rechtshulpverlener. Hij dient regelmatig namens zijn cliënten een klacht in bij de politie. De politie wil behalve een machtiging ook bij elke klacht een kopie van het legitimatiebewijs van zijn cliënt ontvangen. Volgens verzoeker is hij volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hiertoe niet verplicht. Ook klaagde hij er over dat de politie als voorwaarde stelt dat zijn cliënten persoonlijk aan het intakegesprek deelnemen.

If it’s too good to be true, it’s too good to be true

Halt en de Betaalvereniging Nederland trekken samen op om het fenomeen geldezels te bestrijden. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om goed in beeld te hebben over welke jongeren het precies gaat bij money muling. Daarom hebben de Betaalvereniging en Halt onderzoeker dr. Inge B. Wissink gevraagd een literatuurverkenning te doen naar de kenmerken van jonge geldezels. Inge Wissink heeft 20 nationale en internationale onderzoeken over geldezels bestudeerd en de voornaamste uitkomsten daarvan voor het onderwerp geldezels weergegeven in het rapport ‘If it’s too good to be true, it’s too good to be true’. In het rapport beschrijft zij welke jongeren zich laten lenen als geldezel, wat hen kenmerkt en doet zij aanbevelingen waar preventie-activiteiten zich het beste op kunnen richten om deze doelgroep te bereiken en het meeste effect te behalen.

Gedetineerden stemmen ook bij verkiezingen

We krijgen vaak de vraag of gedetineerden ook mogen stemmen bij verkiezingen als zij in de gevangenis zitten. Dat mag! Alle mensen die in een justitiële inrichting zitten en de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen stemmen.

Strafbeschikking vernieuwd

Jaarlijks verzendt het CJIB 40.000 tot 50.000 strafbeschikkingen in opdracht van het OM. Vanaf 1 maart 2021 heeft die strafbeschikking een nieuw uiterlijk. De vormgeving is veranderd en de tekst is eenvoudiger. Ook de hoeveelheid informatie is aangepast. Informatie over het strafbare feit en de beslissing die de officier van justitie daarover heeft genomen, worden overzichtelijk gepresenteerd.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913