strafrechtadvocaat.nu

Faillissementsstrafrecht Economisch Strafrecht en Fiscaal Strafrecht

 

Faillissementsstrafrecht

U kunt hierbij denken aan specifieke strafbepalingen uit het Wetboek van strafrecht die betrek­king hebben op wat ook wel "eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk" wordt genoemd. Daarvan kan sprake zijn als schuldeisers of an­dere belanghebbenden worden benadeeld in het geval een onderneming failliet is gegaan of in de peri­ode voorafgaand aan het faillissement.

 

Economisch Strafrecht

Hierbij gaat het regels die voornamelijk voor ondernemingen zijn bedoeld. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om regels op het gebied van het vervoer (o.a. Wet goederenvervoer over de weg of de Wet ver­voer gevaarlijke stoffen) of de inzet van ar­beidskrachten (o.a. Arbeidsomstandighe­denwet, Arbeidstijdenwet of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Verder kan gedacht worden aan regels opgenomen in bijvoorbeeld de Warenwet, Wet tarieven gezondheidszorg, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Wet op het financieel toezicht, Wet toezicht accountantsorganisaties, Landbouwwet en Visserijwet. Overtreding van de in deze en tal van andere wetten opgenomen bepalingen, is strafbaar op grond van de Wet op de economi­sche delicten (WED).


Fiscaal Strafrecht

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige aangifte inkomsten- of om­zet­belas­ting. Dit is strafbaar op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). In deze wet staan verder tal van andere bepalingen waaraan particulieren en onderne­mingen zich moeten houden en waarvan de over­treding strafbaar kan zijn. Ook overtredin­gen van bijvoorbeeld de douanewetgeving reken ik tot het fiscaal strafrecht.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913